Statut

STATUT

Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” Sicienko

Tekst jednolity Statutu.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne 

§ 1

Gminny Klub Sportowy „Gryf” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym na podstawie przepisów Ustaw w szczególności:

– z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.,

– z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

– z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

– oraz niniejszego Statutu. 

§ 2

Terenem działania Klubu Sportowego „Gryf” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jest miejscowość Sicienko. 

§ 3

Gminny Klub Sportowy „Gryf” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

§ 4

Gminny Klub Sportowy „Gryf” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 5

Gminny Klub Sportowy „Gryf” może używać odznak i pieczęci z napisem: Gminny Klub Sportowy „Gryf” Sicienko na zasadach określonych na przepisach szczególnych. 

§ 6

Godłem Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” jest gryf (wizerunek czarnego lwa zwróconego w lewo ze wzniesionymi skrzydłami i wysuniętym językiem) na tarczy biało-czerwono-czarnej z napisem GKS Gryf Sicienko. Barwami GKS Gryf są kolory: biało-czerwono-czarne. 

§ 7

1.    Gminny Klub Sportowy „Gryf” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

2.    O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź  wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania 

§ 8

1.    Celem Gminnego Klubu Sportowego jest:a) krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa a w szczególności młodzieży,b) tworzenie najlepszych warunków dla uprawiania sportu, stosownie do zaistniałych warunków i społecznych potrzeb.

2.    Działalność statutowa nie jest działalnością gospodarczą i prowadzona jest nieodpłatnie.

§ 9

1.    Gminny Klub Sportowy osiąga swe cele poprzez:a) prowadzenie sekcji piłki nożnej,b) organizowanie szkolenia sportowego dla zawodników sekcji,c) organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,d) propagowanie wśród społeczeństwa, w szczególności młodzieży, kultury fizycznej i sportu,e) zapewnienie zawodnikom sekcji sportowej stałej opieki sportowo-lekarskiej,f) współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie celów Klubu.2.  Gminny Klub Sportowy „Gryf” prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest:     a) Działalność klubów sportowych – PKD – 93.12.Z,       

§ 10

Zabronione jest:

1.    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2.    przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.    wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4.    zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 11

1.    Członkami Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Gminnego Klubu Sportowego „Gryf”.

§ 12

Członkowie Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” dzielą się na:

1.    członków rzeczywistych,

2.    członków wspierających,

3.    członków honorowych.

§ 13

1.    Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut Gminnego Klubu Sportowego „Gryf”.

2.    Członkiem rzeczywistym mogą być również:

a)      małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Mogą oni korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

b)      małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Gminnego Klubu Sportowego „Gryf”, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Gminnym Klubie Sportowym „Gryf” przez swojego przedstawiciela. 

§ 15

Członkiem honorowym Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” lub położyła szczególne zasługi dla niego. 

§ 16

1.    Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2.    Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 17

Członek rzeczywisty ma prawo:

1.    uczestniczyć w zebraniach Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Gminnego Klubu Sportowego „Gryf”,

2.    poddawać ocenie działalności Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” i jego Zarządu na Walnych Zebraniach, a także wysuwać postulaty i wnioski do Zarządu,

3.    korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” oraz innych udogodnień jakie stwarza Klub swym członkom określonych przez władze Klubu,

4.    reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz nosić odznaki i strój sportowy w barwach Gminnego Klubu Sportowego „Gryf”.

§ 18

Do podstawowych obowiązków członka rzeczywistego należy:

1.    branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosownie do postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz Gminnego Klubu Sportowego „Gryf”.

2.    regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 19

1.    Członek wspierający posiada prawo określone w §17 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wspierający bierze udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

2.    Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Gminnego Klubu Sportowego „Gryf”.

§ 20

1.    Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki wymienione w §17 i §18.

2.    Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 21

1.    Członkostwo Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” ustaje na skutek:

a)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

b)   dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu,

c)    wykluczenia z Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” decyzją Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad etyki, nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Gminnego Klubu Sportowego „Gryf”.

§ 22

1.    Członkowie Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” za aktywną działalność, za uzyskane osiągnięcia i wyniki sportowe oraz za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków mogą być wyróżnieni i nagrodzeni.

2.    Decyzje w sprawie wyróżnień i nagród wymienionych w ust. 1 podejmuje Zarząd Gminnego Klubu Sportowego „Gryf” z własnej inicjatywy w oparciu o ustalony regulamin nagród i wyróżnień.